Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α Αττικής για δικαστικές διεκδικήσεις

Αρχείο 2017
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Μετά από δικαστική δικαίωση, με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1127/2016 θετικής απόφασης της Ολομελείας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές τόσο οι διατάξεις περί των αναδρομικών που επέστρεφαν μόνο το 50% της διαφοράς των αποδοχών μας, όσο και η αντίστοιχη μερική αναπροσαρμογή των αποδοχών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας στα επίπεδα προ ισχύος του ν. 4093/2012, δηλαδή στις αποδοχές που ίσχυαν έως την 31-7-2012.

Σε εκτέλεση της νέας ως άνω απόφασης, το Δημόσιο θα έπρεπε να αναπροσαρμόσει τους μισθούς και να καταβάλει το σύνολο των οφειλομένων αναδρομικών, πλην όμως, η διαφαινόμενη απροθυμία της Ελληνικής Πολιτείας να εφαρμόσει πλήρως τα διατακτικά των δικαστικών αποφάσεων και οι φήμες περί νέου μισθολογίου χωρίς περαιτέρω αναφορές επί των οφειλόμενων αναδρομικών, δημιουργεί την αξίωση δικαστικής διεκδίκησης των χρηματικών ποσών και κατά το δυνατόν εξασφάλισης των παρελθουσών απαιτήσεων, μέσω άσκησης αγωγών.

Δεδομένου ότι για το χρονικό διάστημα από την 01-08-2012 έως και την 31-12-2014 έχουν ήδη ασκηθεί αγωγές για τα αναδρομικά αυτής της περιόδου, για καθέναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον, προκύπτει το ζήτημα διεκδίκησης των νέων μισθολογικών διαφορών που στο μεταξύ έχουν προκύψει για το χρονικό διάστημα από την 01-01-2015 έως και την 31-12-2016 (2 έτη) μεταξύ των ποσών που έχουν λάβει τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και αυτών που θα έπρεπε να λαμβάνουν δυνάμει του νόμου 3205/2002, ο οποίος καθόριζε το ύψος των αποδοχών μέχρι την 31-07-2012.

Επομένως, όσοι αστυνομικοί μέλη του σωματείου μας επιθυμούν να προσφύγουν δικαστικά, η διεκδίκηση των αξιώσεών τους, μπορεί να ανατεθεί στο γραφείο του Νομικού μας Συμβούλου, Βάϊου Σκαμπαρδώνη και Συνεργατών, με βάση τα κάτωθι:

Αντικείμενο διεκδίκησης είναι η διαφορά μεταξύ των αποδοχών που κάθε ενδιαφερόμενος έλαβε και των αποδοχών που ίσχυαν στις 31-7-2012 δηλαδή πριν την εφαρμογή του ν. 4093/2012, αφού ληφθούν υπόψη οι στο μεταξύ μισθολογικές/βαθμολογικές προαγωγές. Η διεκδίκηση αφορά για το χρονικό διάστημα από την 01-1-2015 έως την 31-12-2016. Η αγωγή ασκείται ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου και επιτρέπεται η σώρευση ανά δικόγραφο έως και πενήντα (50) εναγόντων.Ζήτημα παραγραφής υπάρχει για το χρόνο πέραν της 31-12-2016. Δεδομένης της δυσχέρειας του υπολογισμού των αναδρομικών, το ύψος των οποίων διαφέρει ανά ενάγοντα, οι αγωγές θα κατατεθούν σταδιακά, το συντομότερο δυνατό και με την σειρά κατά την οποία θα προσκομίζονται από τους ενδιαφερομένους στο γραφείο του Δικηγόρου τα αναγκαία δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος, ώστε η κατάθεση να ολοκληρωθεί έως την 16-12-2016.

Υποχρεώσεις:

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει, να συμπληρώσει ατομικά τα κάτωθι δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

- Στοιχεία ενάγοντος (ΠΛΗΡΗ και προσοχή! ΑΦΜ υποχρεωτικό).

-Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής.

-Υπογεγραμμένη σύμβαση δικηγορικής εντολής (σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα).

-Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση, να προσκομίσει αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων ανά μήνα για το διάστημα από την 01-01-2015 έως την 31-12-2016.

Β. Συγχρόνως, θα καταβάλλει για κάθε είδους έξοδα σύνταξης, κατάθεσης και εκδίκασης των αγωγών σε πρώτο βαθμό, το ποσό των 32 ευρώ. Αν επέλθει πλήρης ικανοποίηση του ενάγοντος με νομοθετική ρύθμιση πριν την κατάθεση της αγωγής του, η αγωγή δεν θα κατατεθεί, τυχόν δε καταβληθέντα ποσά θα επιστραφούν.

Πέραν των ανωτέρω, ο ενάγων θα καταβάλλει στο γραφείο ως αμοιβή ποσοστό 3% πλέον ΦΠΑ, κάθε ποσού που θα του καταβληθεί ως αναδρομική διαφορά αποδοχών για το διάστημα από την 01-01-2015 έως την 31-12-2016 (συμπεριλαμβανομένης κάθε καταβολής κατ΄ εφαρμογή νομοθετικής ρύθμισης, εξωδικαστικού συμβιβασμού ή δικαστικής απόφασης). Η ανωτέρω αμοιβή υπολογίζεται επί του κάθε φορά καθαρού επιδικασθέντος ποσού συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων.

Για περισσότερες  πληροφορίες ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6856646

Διεύθυνση: Γ. Πιτταρά 1η πάροδος Ο.Α.Κ.Α, Μαρούσι

Δείτε τώρα την επίσημη Ανακοίνωσης της Ένωσης: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ